NewFormat logo

OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal
Swedish Flag   UK Flag
OpenFormat     Produkter och tjänster     Erbjudanden / Kampanjer / Priser     Guider och datablad
Kontaktformulär     Hem/NewFormat

NewFormat AB

PDF-standarder får världen att fungera
Vi gör PDF information permanent tillgänglig, sökbar, läsbar och
återanvändbar för framtiden och för så många som möjligt.

Vi skapar tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA.


Våra lösningar baseras på
erkända ISO-standarder baserade på PDF-teknik
och beprövad, tillförlitlig och högtillgänglig programvara från
leverantörer som är medlemmar i PDF Association.

Tillgänglighet - Ikon

Tillgänglig PDF
Här finner du allt du behöver känna till för att framgångsrikt skapa
tillgänglig PDF enligt ISO-standarden PDF/UA!


För att en PDF ska anses vara digitalt tillgänglig måste den
uppfylla tillgänglighetsstandarden ISO PDF/UA-1 och
tillämpliga delar av WCAG 2.1 AA rekommendationerna!


Ta dig tid och läs allt nedan i lugn och ro i egen takt och
kontakta därefter NewFormat för råd om bästa väg framåt
för just din verksamhet att skapa tillgängliga PDF-dokument.


Vi hjälper dig gärna att på egen hand skapa tillgänglig PDF.

Vi kan även leverera tillgänglig PDF som tjänst till din verksamhet;
alltifrån enstaka dokument till många tusentals tillgängliga PDF'er,
alltifrån enkla dokument till komplexa årsredovisningar/publikationer/magasin.

För verksamheter där stor mängder av tillgängliga B2B/B2C PDF-dokument
(såsom fakturor, räkningar, kontoutdrag, rese- och hotellbokningar, ...)
behöver skapas av interna affärs/-verksamhetssystem
erbjuder vi lösningar för automatisering av denna typ av arbetsflöden.
Portable Document Format - PDF

PDF - Ikon

  PDF idag

  Digital information som är värd att sparas och delas med andra
  sparas ofta i form av digitala dokument med formatet
  Portable Document Format, mer känt som PDF.

  Varje år skapas miljarder med digitala PDF-dokument världen runt.

  PDF är det helt dominerande digitala dokumentformatet och
  används för alla typer av dokument och inom alla typer av
  näringsverksamheter, av myndigheter och av alla medborgare.
  PDF är helt enkelt ett tillförlitligt sätt att kommunicera korrekt information.

  PDF är det bästa formatet för sidbaserat innehåll
  som kräver ett exakt och repeterbart utseende.


  Faktum är, och enligt PDF Association, att:
  PDF är det tredje mest populära filformatet på webben (efter HTML och XHTML),
  vilket gör det mycket mer populärt än DOCX, XLSX, PPTX och EPUB, och
  även mer populärt än bildfiler såsom JPEG, PNG och GIF.

  Enbart inom svensk offentlig sektor skapas varje år många miljoner
  digitala PDF-dokument. En stor andel av dessa dokument publiceras
  på myndigheternas webbplatser för den breda allmänhetens åtkomst.

  Stora mängder av viktig och värdefull information är
  sparad i dessa digitala PDF-dokument.

  Men i alltför många fall är dessa PDF-dokument tyvärr inte
  designade och skapade på ett sådant sätt att alla medborgare ens
  ges möjlighet att ta del av informationen för att kunna agera på den.


  För många slutanvändare är PDF en pålitlig, utskrivbar dokumentsida.
  De flesta PDF-dokumenten som skapas skrivs dock aldrig ut på papper,
  utan sparas som digitala filer i datorsystem och nätverk.

  Informerade användare vet att PDF även fungerar som en viktig del i
  arbetsflöden för tryck och digital publicering, samt att att PDF är ett
  globalt stött filformat för långtidsarkivering av dokument.

  PDF-tekniken går dock långt utöver formatet.
  PDF möjliggör digitala dokumentlösningar på alla kontinenter,
  på alla språk, inom alla affärssektorer och verksamheter världen över.

  Från skannade dokumentsidor till underlag för tryck och publicering
  är den ISO-standardiserade PDF-tekniken oumbärlig.


  PDF är ett pålitligt format för dina värdefulla digitala informationsresurser.
  Stöd för PDF-visning är en viktig del i alla operativsystem
  (även på mobila enheter) och idag erbjuder alla moderna webbläsare
  även inbyggda PDF-läsare.

  PDF-dokument delas, visas, läses/konsumeras på datorskärmar
  och på mobila enheter; de kan till och med återges av
  tekniska hjälpmedel för dem som så behöver.


  Digitala dokumentformat, i synnerhet PDF,
  står i centrum för den pågående digitala transformationen.

  Idag ingår PDF-baserad teknik i moderna och innovativa lösningar för
  verksamhetsutveckling, såsom automatisering av arbetsflöden för
  fakturahantering, gruppsamverkan, arkivering, signering, indexering,
  sökning, kryptering, maskering av dokumentinnehåll, digital publicering,
  långtidsarkivering och många fler tillämpningsområden.

  PDF är långt ifrån enbart en utskriftslösning.
  Idag är PDF en kärnteknik i den digitala online-världen.


  Lika tillgång för alla till viktig PDF-baserad digital information och tjänster
  kräver att även denna typ av digitala informationsresurser utformas
  för att vara digitalt tillgängliga för alla!  Kan en PDF vara tillgänglig för alla?

  Kan en PDF vara tillgänglig? Ja självklart!

  Filtypstekniker såsom PDF och HTML är som standard inte tillgängliga.

  En PDF kan göras till en tillgänglig PDF, precis som en
  HTML-baserad webbsida kan göras tillgänglig.

  Sanningen är att tillgänglighet inte är beroende av filtyp,
  utan av det arbete som utförts för att göra det tillgängligt.

  Varken PDF-dokument eller HTML-sidor blir tillgängliga
  på grund av deras förmåga att bli tillgängliga.
  De blir tillgängliga till följd av ett kompetent utfört anpassningsarbete.

  En HTML-sida utan det arbetet är otillgänglig oavsett dess förmåga.
  Naturligtvis gäller även detta för ett PDF-dokument.


  PDF-specifikationen innehåller robust stöd för tillgänglighet.
  Tillgängligheten för en enskild PDF-fil beror på hur väl författaren har
  förberett filen för tillgänglighet, och hur väl slutanvändaren upplever
  att filen är tillgänglig beror på hur bra PDF-visningsprogrammet
  stöder tillgänglighetsfunktionerna i PDF/UA-specifikation.


  För att uppnå målet om tillgänglig PDF eller tillgänglig HTML
  krävs vanligtvis specialverktyg och färdigheter;
  se mer om det nedan.
Tillgänglig PDF

PDF/UA - Icon

  Alla medborgare har rätt till att ta del av alla typer av myndighetsinformation.

  Barriärer som förhindrar interaktion med eller tillgång till
  dokument eller webbplatser kan betraktas som diskriminering.


  Sverige som nation är bunden till internationella och svenska
  regelverk för att tillförsäkra tillgänglighet för alla:

  • FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna,

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder,

  • svensk diskrimineringslag,

  • lag om offentlig upphandling,

  • arbetsmiljölag,

  • språklag,

  • EU:s webbtillgänglighetsdirektiv implementerat som
   svensk lag om tillgänglighet till digital offentlig service
   (SFS 2018:1937 & SFS 2018:1938), och

  • kommande: EU:s Tillgänglighetsdirektiv

  Deklarationer, konventioner, direktiv och lagar som är teknikneutrala.

  Svenska myndigheter är således sedan länge bundna till att i sin dagliga
  praktiska verksamhetsutövning efterleva och tillämpa dessa regelverk.

  Myndigheter har även i rollen som arbetsgivare ansvar för att den
  anställdes arbetsmaterial är tillgängligt och väl fungerande.


  Vad är tillgänglig PDF?

  Ett digitalt eller elektroniskt media är tillgängligt när det är
  lätt att öppna, läsa, förstå och kan navigeras av alla,
  med eller utan funktionshinder.

  Syftet med ett tillgängligt PDF-dokument är att se till att
  alla användare, oavsett deras personliga begränsningar,
  har lika tillgång till PDF-dokumentets innehåll utan hjälp av andra.

  Barriärfri tillgång till PDF-baserat innehåll utgår från universell
  design/utformning. God design för digital tillgänglighet för alla
  säkerställer att ingen efterföljande anpassning krävs till en
  viss målgrupps behov.

  Obs! Tillgänglig PDF (PDF/UA) handlar inte om visuell eller
  redaktionell design utan om att med hjälp av gällande digitala
  tillgänglighetstandarder definiera en intern teknisk beskrivning av
  PDF-dokumentets innehåll så att tekniska hjälpmedel korrekt kan
  återge innehållet.


  Digitala tillgänglighetsstandarder.
  Överensstämmelse med WCAG krävs för allt innehåll för
  att en webbplats skall vara digitalt tillgänglig för alla.

  För PDF-dokument krävs även överensstämmelse
  med ISO-standarden PDF/UA.

  Webbplatser byggs tekniskt med HTML- och CSS-kod kompletterat med
  digitalt informationsinnehåll av huvudsakligen dessa mediakomponenter:

  • text

  • bilder

  • ljud

  • video

  • dokument och presentationsbilder, och

  • grafiska illustrationer

  Oavsett teknik (webb/HTML, text, .png, .jpeg, mp4, PDF, .docx, .key,...)
  som används för en digital webbaserad tjänst måste alla dessa mediatyper
  vara publicerade i en form så att de är tillgängliga för alla i samhället.


  Webbplatsägare hänvisar ofta till:
  "Vi fokuserar på att göra det HTML-baserade innehållet tillgängligt".

  Men enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv
  är det inte längre en giltig ursäkt.

  EU-direktivet, som är teknikneutralt, innebär att all typ av
  digitalt publicerad information (dvs alla mediatyper) måste
  erbjudas i en form som gör den tillgänglig för alla.


  För att säkerställa obegränsad tillgång till PDF-baserad information
  i alla avseenden måste PDF-filer uppfylla vissa krav.

  Tillgänglighetsstandarder säkerställer att även PDF-dokument
  fungerar bra med skärmläsare och andra tekniska hjälpmedel.

  För att en PDF ska anses vara digitalt tillgänglig måste den
  uppfylla tillgänglighetsstandarden ISO PDF/UA-1 och
  tillämpliga delar av WCAG 2.1 AA rekommendationerna
  (och i USA, ADA och Section 508).


  För filer som baseras på PDF-teknik definieras
  universell tillgänglighet sedan 2012 av:


  En framgångsrik e-förvaltning förutsätter att all digital
  myndighetsinformation är tillgänglig för alla medborgare
  - framgången är då beroende av "tillgänglig PDF",
  dvs att även innehållet i PDF-dokument är tillgängligt för alla:


  WCAG och PDF/UA kompletterar varandra.

  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)
  är de internationellt erkända riktlinjerna för tillgänglig webb.
  Många nationella eller överstatliga bestämmelser (t.ex. på EU-nivå)
  om tillgängligheten hos webbplatser hänvisar till WCAG.

  WCAG-rekommendationerna betonar god visuell och redaktionell webbdesign.
  All information på en webbplats måste vara tillgänglig för alla baserat på
  fyra huvudprinciper som anger att innehållet måste vara "UHBR" ("POUR"):

  • Uppfattbart,

  • Hanterbart,

  • Begripligt, och

  • Robust

  PDF/UA är ett nödvändigt komplement, inte ett alternativ, till WCAG.

  PDF/UA är förenlig med WCAG, men är långt mer tekniskt specifik,
  och ger en tydligare bekräftelse på att ett visst PDF-dokument
  uppfyller höga krav på tillgänglighet.

  Överensstämmelse med PDF/UA är viktigt för digital tillgänglighet för alla.
  PDF/UA definierar de tekniska krav som måste beaktas för att
  PDF-dokument skall vara tillgängliga för alla i samhället;
  med eller utan funktionsvariation.

  Standarden specificerar HUR relevant PDF-innehåll
  (såsom semantiskt innehåll, textinnehåll, bilder,
  formulärfält, kommentarer, bokmärken och metadata)
  får användas i PDF/UA-kompatibla dokument.

  Ett väl strukturuppmärkt (taggat) PDF-dokument är en
  förutsättning för att göra innehållet tillgängligt för alla
  samt för att tekniska hjälpmedel som skärmläsare
  skall fungera för personer med funktionsvariation.

  En annan fördel är att sökmotorer lättare hittar
  information i dokument som är väl taggade.

  Även automatiserad textextrahering från PDF-dokument
  är lättare med väl taggade dokument.


  Relationen och beroendet mellan PDF, PDF/UA och WCAG
  är följande, med ökadande grad av digital tillgänglighet,
  från nivå 1, till nivå 2, och till nivå 3:

  • Nivå 3: WCAG

  • Nivå 2: PDF/UA

  • Nivå 1: PDF


  PDF-dokument som överensstämmer med PDF/UA
  är universellt tillgängliga för alla.

  För att skapa ett dokument som är så tillgängligt som möjligt för alla,
  måste man fokusera på alla potentiella användargrupper och deras behov.

  Man skall aldrig ge efter för frestelsen att optimera ett
  PDF-dokument för en specifik användargrupp.
  Konsekvensen av detta kan vara att ett sådant dokument då är
  mycket lätt att konsumera för just den gruppen av användare,
  samtidigt som det kan vara mer till nackdel än fördel för andra användare.


  Viktigt!

  Hur väl ett PDF-dokument är "tillgängligt för alla"
  beror på hur dokumentet är skapat.

  Nivån av tillgänglighet enligt gällande tillgänglighetsstandarder
  bestäms både av utförandet av dokumentets redaktionella innehåll
  OCH av dess interna tekniska struktur.
  Ofta försummas denna insikt av många, vilket kan leda till betydande
  problem när det gäller möjligheten att åtgärda otillgängliga dokument.

  Digitala dokument som tillhandahålls för nedladdning på en webbplats
  omfattas även de av WCAG och måste uppfylla de tillämpliga kriterierna
  för att överensstämma med WCAG (nivå A, AA eller AAA).

  Det är definitivt bäst att först genomföra en redaktionell tillgänglighetskontroll
  av design och innehåll enligt WCAG-rekommendationerna.

  PDF-dokumentets redaktionella innehåll måste WCAG-anpassas
  innan det testas med avseende på att uppfylla PDF/UA,
  de tekniska kraven för "tillgänglig PDF".


  Men, enbart WCAG:s rekommendationer är inte tillräckliga
  för att skapa en universellt tillgänglig PDF.

  Obs! För den tekniska implementationen av tillgänglig PDF
  krävs överensstämmelse med ISO-standarden PDF/UA;
  en PDF-fil kan samtidigt uppfylla både WCAG och PDF/UA.


  Framgångsrik barriärfri tillgång till innehåll i PDF-dokument beror
  inte enbart på PDF/UA-kompatibla dokument, det kräver även
  PDF/UA-kompatibla program och tekniska hjälpmedel:

  • ett PDF/UA-kompatibelt dokument (enligt standarder och riktlinjer),

  • ett PDF/UA-kompatibelt PDF-visarprogram (PDF-läsare),

  • ett PDF/UA-kompatibelt tekniskt hjälpmedel.


  Vänligen observera,

  anpassa aldrig PDF-dokument till en specifik hjälpmedelsteknik eller programvara.
  Anpassa istället alltid PDF-dokument till den digitala tillgänglighetsstandarden!

  Det är inte de tekniska hjälpmedlen, inte heller populära programvaror såsom
  MS Office, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Apple Keynote,..., etc,
  som definierar vad som är en tillgänglig PDF.

  Ett PDF-dokument definieras som "tillgänglig PDF" först när det
  uppfyller ISO-standarden PDF/UA med riktlinjer!


  Allt du behöver göra är att skapa EN version av ett
  PDF/UA-kompatibelt dokument, och tillverkarna av
  relevanta program och tekniska hjälpmedel ansvarar
  för att följa gällande regelverk.

  Det är inte heller nödvändigt att använda sådan teknik
  för att kontrollera slutresultatet med avseende på
  korrekt överensstämmelse med standarderna.


  (Se även våra lösningar och tjänster för tillgänglig webb - W3C/WCAG)
Vem skall använda PDF/UA-standarden för tillgänglig PDF, och när?

PDF/UA - Icon

  Att se till att digitala dokument är tillgängliga för alla är inte bara en bra idé:
  det är faktiskt helt enligt gällande lag.

  Lagen syftar till att motverka diskriminering.
  Myndigheter har ett särskilt ansvar att följa lagen.
  Alternativet att bara välja bort att publicera
  digitalt tillgängliga dokument finns inte!


  PDF/UA-standarden är relevant och direkt användbar för alla verksamheter,
  i offentlig sektor och i övriga samhället, som påverkas av lagar och
  bestämmelser om tillgänglighet för alla till innehåll baserat på PDF-teknik.


  Sedan 2009 är det tvingande (enligt Riksarkivets föreskrifter)
  för svenska myndigheter att använda standarden PDF/A-1 vid
  elektronisk arkivering av kontorsdokument och digitala handlingar.

  PDF/UA är en kompletterande, processbaserad standard
  som är tillämplig för svenska myndigheter och organ,
  för att göra offentliga digitala dokument universellt tillgängliga för alla.

  Ett PDF-dokument kan samtidigt uppfylla flera standarder,
  exempelvis både PDF/A-2a och PDF/UA för långtidsarkivering
  av ett digitalt tillgängligt PDF-dokument.


  Lagkrav på tillgänglighet för alla i samhället till digital information
  (bl.a. EU:s webbtillgänglighetsdirektiv, svensk lag om tillgänglighet
  till digital offentlig service, svensk diskrimineringslag, ...,
  tyska BGG, BITV och EU-mandat 376) föreskriver att den
  offentliga sektorn skall erbjuda allt digitalt innehåll,
  webbsidor såväl som PDF-dokument, i en tillgänglig form.

  Tillgängliga PDF-filer är grundläggande för barriärfri tillgång till
  digital information från e-myndigheter/offentliga myndigheter,
  förvaltningar och verksamheter som betjänar offentlig sektor.

  Även leverantörer till offentlig sektor inom mediatjänster,
  reklam- och kommunikation, bank, finans och försäkring,
  organisationer och institutioner samt lärare vid universitet och
  högskolor som är skyldiga att tillhandahålla dokument/kursmaterial
  i form av digitalt tillgängliga dokument.


  Dokument, särskilt PDF-dokument, kan utgöra en betydande
  ansvarsrisk även om webbplatsens HTML-innehåll i sig är åtgärdat.
  Undvik rättsliga risker genom att se till att även alla PDF-dokument
  på webbplatsen är tillgängliga för alla; med eller utan funktionsvariation.


  (Internationellt, exempelvis i USA och i Ontario/Kanada,
  är regelverken betydligt striktare.
  Där omfattas även webbplatser inom den privata sektorn, inkl. skolor/universitet,
  med resultat att flera näringsidkare och universitet har dömts att betala
  stora belopp i skadestånd till personer som anser sig vara diskriminerade
  p.g.a. otillgängliga webbplatser och där publicerade otillgängliga dokument.

  Något som inte gäller i Sverige ännu,
  men mycket tyder på att liknande utökade regelverk
  kommer att införas även i EU och Sverige i framtiden.)


  Det är viktigt att publicera dokument som är digitalt tillgängliga för alla,
  inklusive personer med syn- och hörselskador, rörlighetsutmaningar,
  kognitiva- och andra funktionsvariationer.

  Använd PDF/UA - därmed gör du skillnad för din målgrupp genom att
  du publicerar digitala PDF-dokument som är tillgängliga för alla!


  Rekommendation:

  Vid all form av intern/extern beställning av PDF-baserade dokument
  skall följande absoluta krav ingå:

"PDF-dokumenten SKALL utföras som tillgänglig PDF
enligt ISO-standarden 14289 (PDF/UA)"  Vänligen observera,

  att snabbt skapa tillgänglig PDF genom att trycka på några knappar
  i ett program leder vanligtvis inte till ett framgångsrikt slutresultat.

  Det behövs även en viss mängd grundläggande kunskap
  om digitala tillgänglighetstandarder.
  Omfattningen av denna kunskap beror till stor del på
  dokumentens komplexitet och innehåll.

  Är du säker på att din verksamhet internt har kompetens och
  rätt verktyg för att själv skapa PDF-dokument som garanterat
  uppfyller PDF/UA-standarden?

  Om ej,
  anlita gärna NewFormat för tillgänglig PDF som tjänst.
  Tillgänglig PDF som tjänst är för dig som inte själv har möjlighet
  att skapa tillgängliga PDF-filer, men ändå vill att verksamhetens
  PDF dokument skall uppfylla gällande tillgänglighetsregelverk och
  -standarder.


  Intressant?
Vanliga sätt att skapa tillgängliga PDF-dokument


PDF/UA - Icon

  Vanliga sätt att skapa tillgängliga PDF-dokument:

  • Direkt, baserat på källformat:
   Om du vill skapa tillgängliga PDF-dokument med programvaror
   såsom Microsoft Word, Adobe InDesign, Adobe Acrobat,
   eller konvertera ifrån ett strukturerat format såsom
   HTML eller XML till PDF, klickar du vanligtvis på den
   magiska knappen "Skapa PDF".

   Om konverteringsprogramvaran gör ett bra jobb
   skapas det nödvändiga interna strukturtaggträdet
   automatiskt med hög kvalitet.


  • Indirekt, baserat på en befintlig PDF-fil:
   Om källfilen inte finns att tillgå eller om programvaran inte utför
   en godtagbar konvertering, kan du ta PDF-filen utan taggar,
   vanligtvis en webb-PDF, och omarbeta den.

   Under denna process taggar du alla relevanta innehållselement
   och ytterligare några tillgänglighetsfunktioner adderas,
   såsom alternativa texter till bilder.
   För att göra detta behövs en programvara i form av en
   PDF-redigerare som kan skapa och redigera PDF-taggar.


  Men förvänta dig inte för mycket.
  Endast några få programvaror erbjuder inbyggt stöd
  för att direkt skapa högkvalitativa PDF/UA-dokument
  eller åtminstone med mindre ansträngning.
PDF/UA - Ikon

Rekommenderad läsning om PDF/UA
ISO-standarden för tillgängliga PDF-dokument och -formulär

PDF/UA in a Nutshell - Framsida - Bild     PDF/UA Flyer Framsida - Bild

(Klicka på bilderna ovan för nedladdning av dessa guider)Lifebuoy - Picture

  Behöver du hjälp med att skapa tillgänglig PDF enligt PDF/UA?

  NewFormat hjälper verksamheter att lokalisera och kartlägga alla sina
  dokumentresurser med avseende på full överensstämmelse med
  tillgänglighetsstandarder.

  Att skapa enstaka universellt tillgängliga PDF-dokument kan i vissa fall
  vara en utmanande uppgift, även om den är fullt möjlig att utföra.

  Men vad gör man om man ansvarar för tusentals PDF-filer?
  Man kanske inte ens vet var de är, eller kanske man inte har
  tid och resurser för att kontrollera sina filer en åt gången.

  Med ett stort antal PDF-dokument lagrade på webbplatser,
  nätverk och datorer, är det en stor utmaning för organisationer
  att säkerställa att dessa dokument är tillgängliga för alla.

  Är det bäst att på egen hand med lämplig programvara skapa
  tillgänglig PDF, eller är det bättre att anlita en extern resurs för
  att skapa filerna som en tjänst?

  Vi tillhandahåller programvara och tjänster för att skapa tillgänglig PDF
  enligt ISO-standarden PDF/UA; antingen på egen hand ("gör-det-själv")
  eller som "tillgänglig PDF som tjänst".

  Våra tjänster kan regelbundet skanna och genomsöka
  webbplatser, interna nätverk, filsystem, mappar, filer,...
  för att hitta befintliga dokument med tillgänglighetsproblem samt
  sammanställa en statusrapport baserad på de funna resultaten.

  Statusrapporten utvisar då tillgänglighetsstatus för
  PDF-dokumenten över tid, inklusive åtgärder som krävs för
  att PDF-dokumenten skall uppfylla PDF/UA.
  Denna typ av faktarapporter är av oumbärligt värde som underlag
  för din verksamhets kontinuerliga tillgänglighetsarbete
  och tillgänglighetsrapporter.


  Val av programvara och tjänster för framgångsrik
  användning av PDF/UA för tillgänglig PDF


  Kartläggning av webbplatsers/domäners dokumentresurser

  Vi erbjuder prenumerationstjänster där vi skannar
  webbplatser/domäner enligt viss önskad regelbundenhet;
  ex.vis en gång om året, varje halvår, varje kvartal, varje vecka,..
  Ger insikt i befintliga PDF-dokuments status med avseende på tillgänglig PDF.

  Intressant?
Mer information och resurser

PDF/UA - Ikon


Varning - Ikon

Varning för otillgänglig PDF!

  Idag används komplexa digitala ekosystem för att lagra
  verksamhetsinformation; såsom stora mängder av
  digitala dokument och digital information som definierar hur
  webbplatser (med HTML/CSS/JavaScript-sidor, bilder, videor)
  och webbplatsinnehåll exponeras gentemot besökarna.

  Dessa dokument publiceras vanligtvis som PDF-filer;
  tänk bara på alla formulär, juridiska dokument,
  white papers och andra digitala dokument som
  anställda, kunder och webbplatsbesökare
  tar del av varje dag på din webbplats.

  Webbplatser som publicerar otillgängliga dokument
  kan utgöra en betydande riskfaktor även om du har
  åtgärdat webbplatsens HTML-innehåll.

  Vänligen observera att W3C/WCAG rekommendationen för
  tillgänglig webb inte i sig garanterar att ett PDF-dokument
  som publicerats på webbplatsen är tillgänglig PDF.

  Istället, tillgänglig PDF kräver fullständig överensstämmelse
  med ISO-standarden PDF/UA.

  Undvik rättsliga risker genom att se till att även alla
  PDF-dokument på din webbplats är tillgängliga för alla;
  med eller utan funktionsvariation.PDF/UA Foundation - PAC PDF/UA Check - Fel - Denna fil uppfyller inte PDF/UA - Ej tillgänglig PDF - BannerFör mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2021 NewFormat AB. All rights reserved.
All product names, trademarks and registered trademarks
are property of their respective owners.PDF/UA - Ikon

Tillgänglig PDF