NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portalaxaio software - Logo


axaio software MadeToTag - Logo

axaio MadeToTag för Adobe InDesign

Tutorial - Steg-för-steg-guide - 7 korta steg
Taggning av PDF-filer med MadeToTag inifrån Adobe InDesign

 
 


  MadeToTag – Översikt

  MadeToTag har utvecklats för att skapa logisk och symantisk struktur i PDF-dokument.
  Med MadeToTag går det lätt och snabbt att märka upp ("tagga") innehållet i
  Adobe InDesign-dokument för export till välstrukturerade och därmed
  universellt tillgängliga PDF-dokument.

  Det grafiska användargränssnittet i MadeToTag stöder i 7 korta steg de nödvändiga
  åtgärder som behöver vidtagas för att göra PDF-dokumentent tillgängliga för alla:
  • Innehållet speglar den semantiska strukturen
  • Innehållets ordning i det exporterade PDF-dokumentet matchar läsordningen i InDesign-dokumentet
  • Alternativ text skapas för icke-textelement (exempelvis för bilder)
  • Metadata skapas för dokumentet (såsom för dokumentets titel)

  MadeToTag-panelen (MadeToTag Controll Center),
  utgör användargränsnittet och är indelad i zoner för att underlätta användandet:
  • Den översta zonen är en navigeringszon med navigeringsknappar ("föregående steg", "nästa steg"),
   och för att öppna en guide "Vägledning" som beskriver respektive åtgärdsteg (7 steg totalt)
  • Den andra zonen uppifrån är en statuszon som visar statusinformation för
   hur arbetet med dokumentets strukturering fortskrider
  • Den tredje zonen uppifrån är en funktions-/åtgärdszon som visar vilka åtgärder som finns
   tillgängliga för det innehåll som för tillfället skall redigeras (stycken, artiklar, bild-/grafikramar)
  • Den nedersta zonen innehåller en listmeny som kan användas för att finna och åtgärda potentiella problem:
  • axaio software MadeToTag Control Center Steg 1 - Kontrollera exporttaggar, lokalisera potentiella problem - Bild
   axaio software MadeToTag Control Center Steg 1 - Kontrollera exporttaggar, lokalisera potentiella problem - meny - Bild


  I MadeToTag ingår dessutom stöd för en mängd specifika kontroller,
  exempelvis för att kontrollera att tillräcklig kontrast används för text.


  Steg 1. Strukturmärkord - Definiera/granska strukturmärkod (taggar) för export

  axaio software MadeToTag Control Center Steg 1 - Bild

  Strukturmärkord (taggar) ger semantisk struktur åt PDF-dokument.
  Strukturmärkord (även kallade "märkord", "märktaggar", "strukturtaggar", "taggar", "tags")
  används i samband med styckeformat och representerar semantiska etiketter som används
  för att ange (eller märka) typ av strukturinnehåll i ett dokument; exempelvis för att märka upp
  om en text är ett stycke eller en titel.

  För att strukturmärkord skall fungera bra,
  måste styckeformat anges och användas konsekvent i hela dokumentet.
  För stycken och rubriker, måste strukturmärkord tilldelas av användaren.
  För listor, tabeller och innehållsförteckningar, skapar Adobe InDesign automatiskt
  rätt märkord när InDesign-dokumentet exporteras till PDF, men bara om de
  respektive funktionerna i InDesign används av användaren.

  Tilldela strukturmärkord till styckeformat.
  Det är lätt att med MadeToTag tilldela rätt märkord för stycken och rubriker
  - tilldela bara rätt typ av märkord till den text som utgör ett textstycke eller en rubrik:
  • Kontrollera att kryssrutan "MadeToTag tangentbordskortkommandon"
   längst ner på MadeToTag-panelen är aktiverad
  • Placera textmarkören i ett stycke som skall tilldelas ett märkord
  • Tryck på Alt-"1" för en rubrik nivå 1, Alt-"2" för en rubrik nivå 2 etc. eller Alt-"7" för ett stycke
  • För att ta bort ett märkord från ett styckeformat, trycker på Alt-"0" (Alt-"zero")
  • Om ett styckeformat används för att ange dekorativa delar (artefakter) av ett dokuments innehåll,
   använd Alt-"9" - men använd det med viss försiktighet eftersom allt innehåll inuti stycken som markerats
   med märkord "Artefakt" blir en icke tillgänglig del av det exporterade PDF-dokumentets innehållsstruktur.

  Det finns ingen anledning att ange märkord för listor eller innehållsförteckning
  eftersom de genereras av InDesign - sätt bara märkordet till "automatisk".
  För tabeller formateras innehållet i tabellceller som textinnehåll,
  till exempel som ett vanligt stycke eller en lista.
  Undvik rubriker i tabellerna eftersom detta oftast inte är relevant.
  Använd istället Adobe InDesigns ordinarie funktioner för att
  definiera innehållet i en tabells rubrikceller.


  Det är även möjligt att tilldela exportmärkord för 'Bildtext, Blockcitat och Index':

  • Bildtext / Caption - Bildtext eller kortfattad text som beskriver siffror, tabeller eller listor:

   • Bildtext / Caption
    • Detta markerar tydligt stycket som en <Caption> i PDF/UA.

   • Bildtext / Caption (Lista, överst)
    • Detta gör stycket till det första barnet i liststrukturen
     och markerar det som <Caption> i PDF/UA.
    • (Endast om en liststruktur omedelbart följer efter stycket märkt som bildtext).

   • Bildtext / Caption (Tabell, överst)
    • Detta gör stycket till det första barnet i tabellstrukturen
     och markera det som <Caption> i PDF/UA.
    • (Endast om en tabellstruktur omedelbart följer efter stycket märkt som bildtext).
    • Detta ska användas om avsnittet <Caption> är ovanför (över i tabellen.

   • Bildtext / Caption (Tabell, underst)
    • Detta gör stycket det sista barnet i tabellstrukturen och markera det som <Caption> i PDF/UA.
    • (Endast om en tabellstruktur omedelbart föregår stycket märkt som bildtext).
    • Detta ska tillämpas om avsnittet <Caption> är under (underst) i tabellen.

  • Blockcitat / BlockQuote
   Skiljer ett textblock från resten av texten och markerar den som ett citat:
   • Blockcitat / BlockQuote
    • Detta markerar tydligt stycket som en <BlockQuote> i PDF/UA.
    • Om två eller flera på varandra följande stycken har denna exportmärkning,
     kommer en enda BlockQuote-tagg att tilldelas.

  • Index:
   • Index
    • Detta markerar tydligt stycket som ett <Index> i PDF/UA.
    • Om två eller flera på varandra följande stycken har denna exportmärkning,
     kommer en enda Index-tagg att tilldelas.


  Reducera strukturmärkningen till fördefinierade typer.
  Det här alternativet gör så att taggarna i PDF-filen inte längre
  är namngivna utifrån de användardefinierade styckeformaten
  (och sedan mappade till P, H1 etc. med hjälp av rollkartan),
  men istället helt använder de fördefinierade typerna, dvs P, H1 och så vidare.

  Granska strukturmärkord för styckeformat.
  För att göra det enkelt att ta reda på om all text i ett InDesign-dokument använder rätt strukturmärkord,
  markera kryssrutan "Framhäv strukturmärkord" för att aktivera färgmarkering av märkord:
  axaio software MadeToTag Control Center Steg 1 - Kontrollera exporttaggar, framhäv strukturmärkord med färgmärkning - Rubrik - Bild
  axaio software MadeToTag Control Center Steg 1 - Kontrollera exporttaggar, framhäv strukturmärkord med färgmärkning - Exempel - Bild
  • Rubriker är markerade med en orange färg (mörkare orange kulör används för rubriknivå 1,
   en alltmer ljusare orange kulör används för underliggande rubriknivåer)
  • Stycken är markerade med en blå färg
  • Listor är markerade med grön färg
  • Stycken som representerar artefakter är markerade med en röd färg

  Färgmarkering för strukturmärkord visas endast på bildskärm och
  kommer inte att synas i utskrifter eller i exporterade PDF-dokument.
Stäng - IkonStäng fönster  Steg 2. Artiklar - Strukturera innehåll i artiklar

  axaio software MadeToTag Control Center Steg 2 - Bild

  Strukturera dokumentinnehållets ordning med hjälp av InDesigns artikelfunktion.
  Adobe InDesign levereras med en funktion som heter "Artiklar", tillgängliga via "Artikel"-panelen,
  som gör det möjligt att organisera innehållet i ett InDesign-dokument i en sekvens av "artiklar",
  som vardera innehåller en sekvens av ramar som definierar ordningen på dokumentets innehåll,
  i den ordning det vanligtvis kommer att konsumeras av en läsare.

  Skapa artiklar.
  MadeToTag har egna tangentbordskortkommandon (snabbkommandon) för att snabbare skapa artiklar.
  • Kontrollera att kryssrutan "MadeToTag tangentbordskortkommandon"
   längst ner på MadeToTag-panelen är aktiverad
  • Kontrollera att "Artikel"-panelen är öppen vid organisering av innehåll i artiklar
  • Välj en ram som skall bli det första innehållsobjektet i en ny artikel,
   och tryck Command-"N", ange ett namn på artikeln, och tryck på OK,
   en artikel skapas omedelbart i "Artiklar"-panelen"
  • Välj en ram som skall läggas till den aktuella artikeln som nästa del av
   denna artikels innehåll och tryck Command-"A",
   den valda ramen läggs till den aktuella artikeln i "Artiklar"-panelen"

  Viktigt att veta:
  • När en ram för en serie av tillhörande texter används i en artikel,
   tillhör all text artikeln, inklusive alla förankrade ramar i artikeln.
  • Ramar på mallsidor kan inte användas i artiklar; för att använda ramar
   på mallsidor i en artikel måste de först omvandlas till vanliga ramar.

  Säkerställ att allt innehåll är ordnat i artiklar.
  MadeToTag erbjuder flera stödfunktioner för att säkerställa att allt innehåll är ordnat i artiklar.
  Exempelvis kan man tillfälligt dölja eller visa ramar,
  beroende på om de är förknippade med den aktuella artikeln, någon annan artikel eller inte alls.
  Kortkommandot Command-Skift-"X" döljer alla ramar som redan är förknippade
  med den aktuella artikeln, för att göra det lättare att identifiera ramar som ännu
  inte förknippas med denna artikel.
  Dessa funktioner nås via menyer i MadeToTag-panelen.

  Granska innehållsordning och semantisk struktur.
  För att kontrollera och granska en artikel innehållsordning och semantisk struktur,
  använd funktionen "Visa förhandsgranskning" (kortkommando: Commando-Shift-"V").
  Förhandsgranskningsfunktionen i MadeToTag visar ett nytt fönster med en
  stiliserad strukturell vy av innehållet i den aktuella artikeln.
  För att skapa en överblick av hela dokumentet, inklusive alla dess artiklar,
  används funktionen "Visa förhandsgranskning för alla artiklar"
  (kortkommando: Command-Skift-"B").
Stäng - IkonStäng fönster  Steg 3. Alternativ text för bilder och grafik

  axaio software MadeToTag Control Center Steg 3 - Alternativ text för bilder och grafik - Bild

  Ange alternativ text för bilder och grafik.
  För att göra innehållet i ett PDF-dokument tillgängligt för användare med funktionshinder
  såsom synförlust, synnedsättning eller inlärningssvårigheter, är det viktigt att ange en
  beskrivande text för innehåll som inte är text - exempelvis för bilder:
  axaio software MadeToTag Control Center Steg 3 - Alternativ text för bilder och grafik - Bild

  Leta upp ramar som kräver alternativ text.
  Det finns två sätt att leta upp ramar som kräver alternativ text:
  • Använd "Gå till nästa ram som saknar alternativ text"-knappen i MadeToTag-panelen
   - nästa bildram som ännu inte har alternativ text kommer att centreras på skärmen och väljas;
   ange bara önskad alternativ text i textfältet i MadeToTag-panelen och klicka på "Utför"
  • Använd "Visa översikt"-knappen i MadeToTag-panelen för att visa en lista över alla bildramar
   i dokumentet, eventuellt visas bara bilder för vilka alternativ text ännu ej angivits;
   klicka på textfältet till höger om respektive bild och ange önskad alternativ text

  Granska alternativ text.
  För att granska den alternativa texten och dess sammanhang med omgivande innehåll,
  används enklast artikelns förhandsgranskningsfunktion.
  Genom att trycka Command-skift-"V" visas en strukturell förhandsgranskning av den aktuella artikeln.
  Genom att trycka Command-Skift-"B" visas en strukturell förhandsvisning av alla artiklar.
Stäng - IkonStäng fönster  Steg 4. Metadata - Definiera och granska dokumentmetadata

  axaio software MadeToTag Control Center Steg 4 - Bild

  Definiera och granska dokumentmetadata.
  MadeToTag-panelen visar en bild av de viktigaste metadatafälten
  (för att istället visa en dialogruta med alla metadatafält,
  använd InDesigns "Filinformations"-funktion).
  För att göra en exporterad taggad PDF tillgänglig är det viktigt
  att i detta steg åtminstone ge ange en meningsfull dokumenttitel.
  Ytterligare metadatafält kan fyllas i där så anses lämpligt.
Stäng - IkonStäng fönsterStäng - IkonStäng fönsterStäng - IkonStäng fönsterStäng - IkonStäng fönster
 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.