NewFormat logo


OpenFormat logo
Ingår i NewFormat AB portal


callas software - Logo

callas pdfaPilot - Nya egenskaper och funktionalitet 
 
callas software pdfaPilot - Logo

Lösningar för preflight/validering, korrigering och konvertering
av PDF-filer inför arkivering/e-arkivering och långtidsbevarandecallas pdfaPilot egenskaper och funktionalitet - Detaljer  Nyheter i callas pdfaPilot 8.1:

   Bland annat ger denna uppdatering pdfaPilot-användare nya
   alternativ för att ordna sidor, lägga till filter för att automatiskt
   ta bort XMP-metadata samt en optimerad taggningsstrukturvy.


  • Nya alternativ för beställning av sidor

  • pdfaPilot har redan tidigare inkluderat möjligheten att
   anpassa ordningen av sidor i PDF-filer.
   För att hjälpa användare med repetitiva arbetsmoment,
   så som att ofta ta bort eller byta specifika sidor,
   gör pdfaPilot det möjligt att lägga till scheman.
   Ett schema är en uppsättning instruktioner för att dela upp eller ordna sidor
   som anropas av användaren och sedan automatiskt utförs av pdfaPilot.
   Sidor kan nu också roteras med valfri vinkel, inte bara i steg om 90°,
   och även samtidigt förstoras.


  • Ny metadatabehandlingsfunktion

  • En av pdfaPilots styrkor är dess förmåga att hantera metadata.
   Nu kan användarna också använda fördefinierade filter
   när XMP-metadata tas bort; exempelvis, alla metadata för objekt
   som placeras i en PDF-publikation, såsom för bilder, kan raderas,
   förutom de data som krävs för fakturering för fotografier.
   Eftersom denna typ av metadata ofta ärvs av layouter,
   säkerställer detta att en verksamhets interna metadata inte
   kommer att publiceras.
   Bortsett från detta kan objektmetadata ibland nå en
   storlek på flera megabytes i extrema fall.


  • Nytt alternativ för e-postkonvertering

  • pdfaPilot används ofta för att konvertera e-post till PDF/A.
   Som en del av denna process kan användarna nu eventuellt förhindra
   externa referenser, såsom bilder i e-postmeddelanden i HTML-format,
   från att laddas om. Detta reducerar säkerhetsrisker samt filstorlekar.


  • Förbättrad visualisering av märkningsstruktur

  • För att ge pdfaPilot-användare en bättre överblick över strukturen i en PDF-fil,
   är nu i pdfaPilot visualiseringsfunktionaliteten från callas pdfGoHTML;
   pdfGoHTML är en kostnadsfri pluggin till Adobe Acrobat.
   Innehållsstrukturen visas som en följd av färgkodade fält,
   vilket underlättar att snabbt utföra en kvalitetskontroll av taggade PDF-filer.


  Nyheter i callas pdfaPilot 8:

   callas pdfaPilot v8 konverterar ännu fler filformat till PDF eller PDF/A,
   samt förbättrar molnintegration och ger större flexibilitet för
   automatisk bearbetning av PDF-filer.


  • Fler formatkonverteringsalternativ

  • Med den nya versionen av pdfaPilot kan man nu även konvertera alla
   RTF-format e-postmeddelanden liksom andra kontorsdokumentsformat
   såsom WordPerfect, till PDF eller PDF/A.
   Pålitlig konvertering av PDF-filer baserat på den nya
   PDF 2.0-standarden till PDF 1.x eller PDF/A.


  • Sifter & Processing Steps

  • En annan användbar egenskap är "Sifter-funktionen",
   som använder matematiska algoritmer för att identifiera dolda objekt,
   oavsett om de överlappar eller korsar varandra, eller är i närheten...
   så att de kan tas bort för att minska filstorleken,
   vilket är mycket användbart vid PDF/A-konvertering.

   pdfaPilot 8 stöder också den nya ISO-standarden för "Processing Steps".
   I PDF-filen identifieras objekt som innehåller ytterligare bearbetnings-
   information som skär-/stanslinjer som inte ingår i själva utskriftsmaterialet.


  • Nya PDF-redigeringsfunktioner

  • Med pdfaPilot 8 kan man omorganisera sidor eller sidgrupper i en PDF-fil.
   Den nya versionen erbjuder också ett brett utbud av sätt att visa
   den inre tekniska strukturen i en PDF-fil för analytiska ändamål.
   Delar av dessa filer kan sedan sparas i nya PDF-filer.
   Dessutom kan man jämföra enskilda bearbetningsprofiler eller
   ihopsamlade i bibliotek, förbättra överblickbarhet över
   olika profilvarianter vilket gör dem enklare att vidmakthålla.

callas software pdfaPilot - Switchboard - Dokument - BIld

  • Utökat stod för automatisering.

  • dfaPilot 8 innebär ännu större flexibilitet för att automaticera PDF-jobb,
   till exempel vid redigering eller validering vilket innebär att bearbetnings-
   sekvenser i processplaner kan innehålla ett större antal variabler.
   Man kan även skriva ut flera filer:
   detta kan användas när det uppstår problem att konvertera till PDF/A,
   till exempel för att även skapa en PDF där alla sidor rasteras som bilder.
   I denna typ av situation kan pdfaPilot automatiskt kontrollera tidigare resultat
   och använda dem för vidare bearbetning, vilket tillåter att PDF-filer som
   innehåller bilder genereras med hjälp av originalfilen.


  • Ny licensserver automatiserar behandlingsinstanser i molnet.

  • Slutligen kan pdfaPilot nu också drivas med en ny callas licensserver,
   för att automatiskt starta och driva behandlingsinstanser i molnmiljöer.Stäng - IkonStäng fönster


  Nyheter i callas pdfaPilot 7:

  • callas pdfaPilot v7 är fullt kompatibel med veraPDF.

  • callas software markerar betydelsen av att använda standarder och
   pdfaPilot v7 är fullt kompatibel med veraPDF-projektet
   som för närvarande stöds av Europeiska unionen.

   veraPDF innebär skapandet av en ny testsvit för alla
   standardkomponenter i PDF/A, samt en PDF/A-validerare baserad
   på öppen källkod; bägge täcker alla områden och efterlevnadsnivåer
   för ISO-formatet PDF/A för långtidsarkivering.

   veraPDF är ett initiativ som leds av PDF Association och
   Open Preservation Foundation.
   Under cirka två år har projektet skapat en ny test corpus som är
   betydligt mer omfattande än den tidigare använda testsviten Isartor.

   veraPDF PDF/A-valideraren kan användas av verksamheter för att
   kontrollera om filer överensstämmer med PDF/A-standarden och därmed
   säkerställa att filerna är reproducerbar och läsbara i årtionden framöver.

   Att callas pdfaPilot v7 är kompatibel med veraPDF innebär att användare
   uppnår samma nivå av kvalitet genom att använda den PDF/A-validerare
   som ingår som standard i callas pdfaPilot.

   Användare kan således använda ett enda verktyg, callas pdfaPilot,
   för PDF/A-validering samt för PDF/A-korrigering och PDF/A-konvertering!


  • Placering av alla typer av innehåll.

callas software pdfaPilot - Switchboard - Dekorering - Bild

   callas pdfaPilot v7 har stöd för automatiserad och flexibel placering
   via kontrollpanelen (Switchboard) av alla typer av innehåll
   - inklusive streckkoder, bilder, logotyper och grafiska symboler -
   och utan krav på någon programmeringskunskap.

   Typiska användningsområden är kontinuerlig numrering (Bates-numrering)
   av flersidiga dokument, ankomststämpling vid mottagandet av dokument,
   vattenstämpelmärkning av provutskrifter, tillägg av streckkoder för
   hantering av utskrifter, eller klassificering av dokument inför lagring
   i företags och organisationers content management system (CMS).
   Lösningen gör det också möjligt för användare att infoga nya sidor
   tack vare mallstöd för omslag och skiljeark.Stäng - IkonStäng fönster


  Nyheter i callas pdfaPilot 6:

  • Object Inspector

  • Inspektion av egenskaper för objekt som ingår i PDF-dokumentet.

callas software pdfaPilot - Object Inspector - Bild


  • Konvertering till PDF/A och PDF/X samtidigt.

  • Mycket användbart för organisationer som
   arkiverar (PDF/A) och som även behöver trycka (PDF/X).

callas software pdfaPilot - KOnvertering till både PDF/A och PDF/X - Bild


  • Bevarande av kalkylarksdata (utan data-förlust)
   vid konvertering från MS Excel till PDF/A.

  • Nya pdfaPilot Server / CLI parametrar:

   • "Show hidden columns"
   • "Shrink cell content to fit"

Indata: MS Excel kalkylark

callas software pdfaPilot - Indata: MS Excel kalkylark - Bild

Utdata: PDF/A-fil - Ingen dataförlust

callas software pdfaPilot - Utdata: PDF/A file - Bild


  • callas pdfaPilot varnar om
   MS Word ersatt saknade teckensnitt vid konvertering till PDF/A.

  • Saknade teckensnitt (fonter) ersätts automatiskt av MS Word (utan varning)
   vid konvertering till PDF/A.
   Detta leder ofta till att ändrad dokumentlayout, konstiga sidbrytningar, etc...
   pdfaPilot varnar nu när sådana teckensnittssubstitutioner (orsakade av MS Word) sker.

callas software pdfaPilot - Varningsmeddelande: Saknade teckensnitt (fonter) har ersatts av MS Word - Bild


  • Mall-baserat skapande av PDF/A-3 indexsidor.

callas software pdfaPilot - 1: Mall-baserat skapande av PDF/A-3 indexsidor - Bild

callas software pdfaPilot - 2: Mall-baserat skapande av PDF/A-3 indexsidor - Bild


  • Stöd för "tillgänglig PDF"
   ISO Standard (ISO 14289-1) för universell tillgänglighet.

  • För att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att kunna ta del av
   PDF-baserad information är nu funktionaliteten i callas pdfGoHTML
   även integrerad i pdfaPilot.

   pdfaPilot visar nu dokumentstruktur, läsordning och alternativa texter för bilder
   som en färgkodad bild: idealisk för att snabbt diagnostisera eventuella problem.

pdfaPilot visar strukturen i en taggad PDF-fil

callas software pdfaPilot - PDF/UA Syntax-kontroll - Bild

   Obs!
   Denna funktion fungerar även efter det att utvärderingslicensen
   för callas pdfaPilot upphört att gälla.
   callas pdfaPilot kan således fortsatt användas för att, utan kostnad,
   visa dokumentstruktur, läsordning och alternativa texter för bilder.


  • pdfaPilot har stöd för att kontrollera både syntax och semantic
   med avseende på överensstämmelse med PDF/UA-standarden.

callas software pdfaPilot - Syntaktisk- och semantisk kontroll av överensstämmelse med PDF/UA-standarden - Bild

   pdfaPilot erbjuder integrerade kontrollfunktioner för
   överensstämmelse med PDF/UA-standarden:

   • maskinell kontroll av syntax, och
   • interaktiv (human) kontroll av semantic

   Efter lyckad validering kan en PDF/UA-valideringsrapport genereras.

   Valideringsrapporter (Kundanpassningsbara)

   Exempel:
   Test av "tillgänglig PDF" - PDF/UA-validering med programvara

   Obs!
   Viktigt att alltid beakta vid validering gentemot ISO-standarden PDF/UA:

   PDF/UA-överensstämmelse kräver validering av både syntax och semantik.
   Matterhorn-protokollet anger en uppsättning av
   31 "kontrollpunkter" med 136 feltillstånd, varav
   - 89 feltillstånd kan kontrolleras av programvara och
   - 47 feltillstånd kräver mänsklig bedömning.

   Två utfall - Lyckad eller misslyckad:
    - PDF/UA-valideringen lyckades:
    Actino software - Actino DPS valideringsrapport - Felfritt - Bild

    PDF-dokumentet klarade kontrollen av programvara.
    Återstår att även göra en mänsklig bedömning innan
    dokumentet kan förklaras vara en "tillgänglig PDF"


    - PDF/UA-valideringen misslyckades:
    Actino software - Actino DPS valideringsrapport - Fel - Bild

    PDF-dokumentet klarade inte kontrollen av programvara.
    PDF-dokumentet överstämmor inte med PDF/UA
    och är därmed inte en "tillgänglig PDF"


  • Stöd för ZUGFeRD-faktura med streckkodsdata (barcodes).

  • ZUGFeRD (tysk standard) är ett av de viktigaste initiativen av tyska BMWi
   för att underlätta verksamheten för små och medelstora företag.

   • Kombinerar PDF/A-3 med XML och Girokod/QR-kod till en elektronisk faktura
   • Medger "blint utbyte" av fakturor mellan datorsystem
   • XML bygger på UN / CEFACT (CII)

   "Tripple faktura"-format:

   • PDF
   • XML
   • Girokod/QR-kod
callas software pdfaPilot - ZUGFeRD-faktura - PDF, XML, QR Girokod - Bild


Stäng - IconStäng fönster


  Nya egenskaper och funktionalitet i callas pdfaPilot 5:

  • Bekväm och säker e-arkivering av e-post i PDF/A-3 format

   • callas software pdfaPilot - Flöde: Arkivering av e-post i PDF/A - Bild

   • E-post konverteras till PDF/A (PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/A-3) format.

   • E-postmeddelanden och bilagor konverteras till PDF/A-format;
    ursprungligt e-postmeddelande lagras i ett PDF/A-3 dokument.

   • Varje e-postmeddelande omvandlas till ett PDF/A-dokument som
    är garanterat läsbart och återanvändbart i många år framöver.

   • Alla e-postbilagor kan bäddas in i det nyskapade PDF/A-dokument;
    antingen som PDF/A, i sitt ursprungliga format eller som både och.

   • Systemoberoende arkivering med PDF/A:
    Arkivmaterial (dokument, e-post och bilagor) i PDF/A
    är oberoende av använt arkivsystem, vilket förhindrar
    att arkivmaterialet utsätts för leverantörsinlåsning.

   • Med callas pdfaPilot utförs konverteringen, antingen manuellt eller automatiskt,
    med callas pdfaPilot Desktop respektive callas pdfaPilot Server.
    Konverteringen kan även integreras i en kundspecifik tillämpning
    med callas pdfaPilot CLI.

    Vid automatisk konvertering av e-post till e-arkivering kan konverteringsregler sparas.
    Reglerna kan definiera vilka e-postmeddelanden som ska arkiveras och i vilket
    PDF/A-format eller hur bilagor ska behandlas av callas pdfaPilot.
    Användaren kan definiera om e-posten skall konverteras till PDF/A eller
    vara inbäddad i det ursprungliga formatet eller både och.
    Under konverteringen behöver ingen annan programvara vara installerad,
    såsom MS Outlook eller andra e-postklienter.

    När det gäller e-postarkivering, fungerar callas pdfaPilot helt autonomt.
    Programvaran installeras snabbt och är klar för användning
    (med extremt höga prestanda) med bara några få inställningar.

  • Elektronisk fakturering med PDF/A.


  • Fler möjligheter för bättre överblick över sidor i en PDF/A-3 fil.

  • Dessa kan skapas automatiskt när en PDF/A-3 kollektion skapas och då ge
   information om vilka dokument som är inbäddade i PDF/A-3 filen.
   Användare har mer flexibilitet att anpassa dessa sidor efter individuellt behov.


  • Optimerad hantering av transparens/genonskinlighet för PDF/A

  • Optimerad förenkling av transparens (transparency flattening) för PDF/A.


  • Export till PDF/UA och till EPUB.

  • Export till PDF/UA (universellt tillgänglig PDF) eller till
   EPUB (standardformatet för e-böcker).Stäng - IconStäng fönster


  Egenskaper och funktionalitet i callas pdfaPilot:

  • Stöd för nya ISO-standarder: PDF/A-3 och PDF/UA samt
   konvertering av PDF-filer till EPUB/eBook-filer.

   • PDF/A-3:
    • Verifiering av PDF-filer mot gällande standard samt konvertering av
     Office- och PDF-filer till helt kompatibla PDF/A-3 dokument med
     automatisk inbäddning av källdokumenten i den genererade PDF/A-filen.

    • PDF/A samlingar kan nu innehålla inte bara PDF/A-filer utan även andra filer
     i godtyckliga filformat såsom Word eller Excel-filer eller XML-strukturer.
     Dessa egenskaper är en del i standarden för PDF/A-3.

   • PDF/UA: Kontroll av att PDF-dokument uppfyller den nya PDF/UA-standarden.
    • Lagkrav på ökad tillgänglighet innebär SKALL-krav på att all information
     som publiceras av offentliga förvaltningar, skolor/universitet, företag och
     andra medietjänster i form av webbsidor eller som PDF-dokument måste
     erbjudas till alla i en lättillgänglig form.
    • Information som publiceras i dokument som uppfyller PDF/UA-standarden
     är tillgänglig och användbar för alla.

   • EPUB: Konverterar PDF-dokument till EPUB/eBook-dokument.
    • Ny och unik funktion för snabb och enkel konvertering av taggade
     PDF-dokument till EPUB/eBook-dokument för omedelbar användning
     i mobila enheter/ebokläsare/smarta telefoner och surfplattor.


  • Skapa PDF/A-filer och flexiblare arbetsflöden enklare med
   hjälp av digitala dossierer och processplaner

   • Digitala dossierer:
    Enkelt skapande av digitala dossierer från strukturer av filer och foldrar.

   • Processplaner:
    • Mycket flexibel funktion för att skapa logisk bearbetning i arbetsflöden för PDF.

    • Lätt att skapa en enda profil som en kombination av olika bearbetningssteg
     som skall exekveras och därefter anpassa ordningen av stegen för de
     särskilda behoven i sekvensen.
     En detaljerad resultatvy visar hur åtgärder eller korrigeringar tillämpas
     när filer bearbetas och resultaten av varje enskilt bearbetningssteg.

    • Och allra viktigast:
     • Processplaner är inte bara begränsade till att användas med
      callas pdfaPilot Desktop. De kan med fördel även exporteras
      till att användas med callas pdfaPilot Server.

  • Distribuerad bearbetning / lastbalansering

  • Distribuerad bearbetning gör det enklare att lastbalansera mellan flera
   callas pdfaPilot-servrar för bearbetning av stora arbetsflöden.


  • Garanterad, korrekt konvertering till PDF/A

  • Garanterad och korrekt konvertering till PDF/A; pdfaPilot prövar automatiskt
   olika konverteringsmetoder för att skapa den bästa möjliga PDF/A-filen.


  • Integration med Microsoft SharePoint.


  • Stöd för att köra som en Windows-tjänst (Windows Service)


  • Förbättrad konvertering:

   • av formulärfält och kommentarer (noteringar)
   • av objektnivåmetadata i PDF/A-2

   och möjlighet att ta bort inkompatibla signaturer vid konvertering till PDF/A-2.


  • Enfocus Switch konfigurator

  • Enfocus Switch konfigurator för att inkludera
   callas pdfaPilot Server i ett Switch-arbetsflöde.  Egenskaper och funktionalitet i callas pdfaPilot Server:

  • Nätverksaktiverad installation och lastbalansering genom dispatcherfunktion

   • callas pdfaPilot Desktop kan nu användas för att installera en
    callas pdfaPilot Server var som helst i nätverket.

   • Arbetsflödesansvarig personal kan nu från sin desktop/callas pdfaPilot Desktop:
    • först testa arbetsflödet på egen maskin, därefter
     enkelt installera en callas pdfaPilot Server, samt
     köra och övervaka arbetsflödet på callas pdfaPilot Server.

    • fjärrövervaka körningen av flera callas pdfaPilot Servrar
     från callas pdfaPilot Desktop.


  callas pdfaPilot Desktop och callas pdfaPilot Server använder samma
  valideringsteknik för preflight-funktionen som callas software licensierat till
  Adobe® för Adobe® Acrobat®.Stäng - IkonStäng fönster

 
 

För mer information kontakta NewFormat


NewFormat AB
Smörblommegränd 14, SE-165 72 Hässelby (Stockholm), Sweden
tel:+46 (0)70 631 53 01

All content © copyright 2008-2019 NewFormat AB. All rights reserved.